Synen på människan - P. O. Hedvall

Per Olov Hedvall har bland annat forskat kring varför barn med utvecklingsstörning inte "kunde" spela dataspel. Det visade sig att de visst kunde göra det, men att den "välvilliga" omgivningen ofta var hindret. Hedvall har utifrån det utvecklat synen på den aktiva människan.

Synen på människan är väsentlig när det gäller tillgänglighet – på möjligheten att vara både aktiv och delaktig. Betraktar den berörde och personerna i hennes omgivning, henne som en aktiv, eller passiv mottagare. Men det finns också andra ingångar för att förstå vad delaktighet är. 

Man kan utgå från individens svårigheter och säga hur han eller hon ska göra för att lära sig hantera verktygen – i vårt fall språket. Ett annat sätt är att man utgår från själva görandet i stunden. Här och nu ska en person utföra en uppgift, med hjälp av förmedlad information. Det senare synsättet öppnar nya möjligheter, genom att tillgängligheten bestäms under själva aktiviteten. 

Problemformulering och makt är nära förknippade. En förskjutning av perspektivet ger också en maktförskjutning. Om den berörda människan – som vi kallar slutanvändaren - får möjlighet att själv sätta ord på sina behov och förutsättningar ökas också hennes möjligheter att improvisera och handla i nuet. Hon finner sig inte längre i att vara tilldelad en färdig förutbestämd “lösning”.
Per-Olof Hedvall har tittat på hur dataspel och tillgängligheten till interaktiva upplevelsemiljöer påverkas av denna synen på människan. Med den aktiv meningssökande människan i fokus blir tillgänglighet inte främst en av omgivningen fördefinierad egenskap, utan en inifrån och i stunden egenupplevd sådan. Hon kan bli aktiv, men också delaktig.
En människa som vänjer sig vid att det i stunden finns möjligheter inom räckhåll och att hon klarar sig med hjälp av dessa, präglas i sin tur av sina erfarenheter. Hon får andra förväntningar på både sig själv och på tekniken.

Per Olof Hedvalls uppsats Situerad Design för Alla– till improvisationens lov hittar du i filen här nedanför.

Mer information om honom och hans forskning in den andra länken.

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Aktivitetsdiamanten - P.O. Hedvall

Länkar

Mer information om Per Olov Hedvall

Bifogat material

PDF icon hedvall_-situerad_design.pdf
Share