Obegripliga läroböcker

Bild på frimärke med Nils Holgersson
Bindeord i texter är viktiga för att tydliggöra sammanhangen i en text. Även en tydlig berättare som tilltalar läsaren gör det enklare för läsaren, visar Monica Reichenbergs forskning.

Informationstäta texter
Informationstäthet är ett utmärkande drag i många läroböcker (Reichenberg 2000). Författarna till läroböckerna har velat få med så mycket fakta som möjligt. Eftersom utrymmet är begränsat, har de varit tvungna att skriva koncentrerat såväl språkligt som innehållsmässigt. Det leder till att de undviker att sätta ut så kallade bindeord, till exempel därför att, för att, mellan meningarna. Då får man kortare meningar. Problemet är att man då missar bindeordens funktion (kausalitetens betydelse) - bindeorden behövs för att knyta samman meningarna och tydliggöra sammanhangen.

Saknas bindeorden får läsaren svårt att se hur saker och ting hänger ihop i texten. Kravet på koncentrerade, informationstäta texter har också medfört att mycket i texterna har lämnas outsagt. Författarna hoppar över många tankeled. 

En sådan text ställer stora krav på läsaren eftersom han/hon själv måste fylla i den utelämnade informationen. Det klarar inte alla skolelever och inte andra personer heller.

 

Röst

Även rösten har betydelse. En tydlig berättare som tilltalar läsaren gör det enklare, visar Monica Reichenbergs forskning.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Reichenbergs artikel, pdf
Share